Media House

Privātuma politika

MEDIA HOUSE PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Media House” (turpmāk – Uzņēmums) klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi, ir SIA “Media House”, reģ. nr. 40003229368. Uzņēmums ir atbildīgs par Jūsu datu drošu uzglabāšanu, apstrādi un dzēšanu. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Uzņēmumu, sūtot e-pastu uz house@media-house.lv vai zvanotpa tālruni +371 67326315.

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS JOMA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un piemēri norādīti zemāk:
Datu kategorija
Piemēri
Klienta un sadarbības partnera dati
Darba kandidāta (fiziska persona, kas kandidē uz Uzņēmuma darba vakanci) dati
Vārds, uzvārds, darba vieta un amats, personas kods, bankas konta numurs, adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasts.
Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, LinkedIn profila adrese, saņemtais CV, motivācijas vēstule.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz zemāk uzskaitītajiem datu subjektiem (turpmāk – Klienti):
Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Media House apstrādā datus šādiem nolūkiem:
1. Pakalpojumu sniegšanai:
2. Biznesa plānošanai un analītikai:
3. Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem valsts un pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
5. Darba vakanču kandidātu atbilstības izvērtēšanai.
6. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Uzņēmums apstrādā fiziskas personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Uzņēmumam ir šādas leģitīmās intereses:

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Uzņēmums var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Media House rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Media House datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Uzņēmumam ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
Uzņēmuma sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Uzņēmuma prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma/vienošanos saistību izpildei Media House uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Media House piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Media House pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Media House pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Uzņēmums atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
Media House nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Uzņēmuma interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot vai klātienē Uzņēmuma birojā.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – zvanot, nosūtot elektronisko pastu vai klātienē Media House birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

Uzņēmums veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Uzņēmums veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu sniegšana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Uzņēmuma un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Media House veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu Uzņēmumam un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Uzņēmuma interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot vai klātienē Uzņēmuma birojā.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu APSTRĀDESlīguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
Uzņēmums pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.
Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Media House var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA MEDIA HOUSE INTERNETA VIETNĒS

Uzņēmuma mājaslapas izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Chrome, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Uzņēmums izmanto šādas sīkdatnes:
Media House izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

Sīkdatņu glabāšanas laiks

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ valstīm.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Uzņēmuma vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
Media House mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tās aktuālo versiju Uzņēmuma mājaslapā – https://www.media-house.lv.

Sazināties


This will close in 0 seconds